Việt Nam: Dần chuyên nghiệp hóa thị trường âm nhạc

Dưới đây là những  #ghi chép của cá nhân tôi về thị trường âm nhạc ở Việt Nam. Vì ghi nhanh, nên sau này khi có thời gian, tôi sẽ edit và hoàn chỉnh hơn với những b ài liên quan khi có điều kiện và thời gian. Mời các bạn cùng đọc! 1. Ở Việt… Continue reading Việt Nam: Dần chuyên nghiệp hóa thị trường âm nhạc