Thương hiệu – Hơn cả một lời hứa

Tôi nhận được một câu hỏi như sau: “Cách tốt nhất để đo lường sức mạnh của một thương hiệu là gì? Và chúng ta có một framework nào tốt nhất để đánh giá một thương hiệu? Hay việc đánh giá một thương hiệu chỉ là một cách vô hình, (tôi hiểu là đánh giá… Continue reading Thương hiệu – Hơn cả một lời hứa

Danh sách câu hỏi đầu tư: Lựa chọn tốt cho nhà đầu tư giá trị

Đây là danh sách kiểm tra (checklist), được trích từ quyển The Investment Checklist: The Art of In-Depth Research (tạm dịch: Danh sách câu hỏi đầu tư cần kiểm tra: Nghệ thuật của việc nghiên cứu chuyên sâu). Tôi nhận thấy đây là một quyển sách hay, và bạn có thể áp dụng vào thực… Continue reading Danh sách câu hỏi đầu tư: Lựa chọn tốt cho nhà đầu tư giá trị