Cổ phiếu Thế Giới Di Động (MWG): Tăng trưởng và sự kỳ vọng từ nhà đầu tư

Trong bài viết Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn và lựa chọn cơ hội đầu tư, tôi có đề cập đến việc sử dụng dòng tiền tự do FCF và so sánh tương quan giữa nó và tổng vốn đầu tư mỗi công ty sử dụng, để đánh giá cơ hội đầu tư. Tuy nhiên, với… Continue reading Cổ phiếu Thế Giới Di Động (MWG): Tăng trưởng và sự kỳ vọng từ nhà đầu tư

Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn và lựa chọn cơ hội đầu tư

Có nhiều cách để đánh giá hiệu quả tài chính và khả năng sinh lợi của một công ty, ví dụ: biên lợi nhuận ròng (lợi nhuận ròng chia cho doanh thu thuần ghi nhận), dùng chỉ số ROE (suất sinh lợi trên vốn chủ sở hữu, đo bằng lợi nhuận ròng chia cho vốn… Continue reading Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn và lựa chọn cơ hội đầu tư

Một số kiến thức học được từ thư thường niên Berkshire Hathaway – Năm 1977

Thư gửi cổ đông năm 1977 của tập đoàn Berkshire Hathaway chủ yếu bàn về các vấn đề liên quan đến các hoạt động bảo hiểm. Warren Buffett giúp người đọc là những cổ đông của mình hiểu thêm về ngành này. Ngoài ra, ông cũng nhắc lại cách đánh giá hiệu quả hoạt động… Continue reading Một số kiến thức học được từ thư thường niên Berkshire Hathaway – Năm 1977

Một số kiến thức học được từ thư thường niên Berkshire Hathaway – Năm 1972-73

Nếu thư thường niên năm 1971 đề cập đến quan điểm sử dụng vốn hiệu quả của Warren Buffett khi điều hành Berkshire Hathaway, cũng như khi đầu tư (xem lại bài viết về thư năm 1971 tại đây), thư thường niên năm 1972, 1973 nhắc lại quan điểm này, và đề cập thêm điều… Continue reading Một số kiến thức học được từ thư thường niên Berkshire Hathaway – Năm 1972-73

Một số kiến thức học được từ thư thường niên của Berkshire Hathaway – Năm 1971

Tôi sẽ cố gắng lược dịch, tóm tắt và chọn lọc các quan điểm tôi tâm đắc từ các thư thường niên của Berkshire Hathaway do Warren Bufett biên soạn gửi cổ đông của tập đoàn dần đến các bạn. Các bạn có thể hiểu thêm về con người Warren Buffett, triết lý đầu tư… Continue reading Một số kiến thức học được từ thư thường niên của Berkshire Hathaway – Năm 1971